Storno podmienky

V prípade stornovania kurzu sa výška storno poplatkov odvíja od termínu, kedy bolo storno oznámené.


TERMÍN STORNA                                 STORNOPOPLATKY
2 týždne pred začatím kurzu             0% z ceny kurzovného
1 – 3 dni pred začatím kurzu            20% z ceny kurzovného
1.– 3. lekcia od začiatku kurzu         50% z ceny kurzovného   
(bez ohľadu na dochádzku za prvé 2 lekcie)

V prípade ukončenia kurzu kedykoľvek neskôr nemáte nárok na vrátenie kurzovného. Celá výška kurzovného je výškou zmluvnej pokuty, ktorú je organizátor oprávnený Vám účtovať za nedodržanie dohodnutých podmienok kurzu.
Oznámenie o stornovaní kurzu a žiadosť o vrátenie peňazí zasielajte výhradne písomne na e-mailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Na storná oznámené telefonicky, či ústne, nebudeme brať ohľad.

V prípade zrušenia kurzu organizátorom máte nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného podľa skutočne odchodených lekcií, prípadne na náhradný kurz ci lekcie, pokiaľ Vám ich organizátor ponúkne.

Nárok na vrátenie kurzovného má rodič v prípade, ak nemohol absolvovať kurz preukázateľne vinou organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu.